Právne informácie

Tieto všeobecné právne informácie sa týkajú webových stránok skupiny ASSA ABLOY Group (ďalej len „ASSA ABLOY“). ASSA ABLOY využíva tieto stránky na poskytovanie informácií online. Prístupom na tieto stránky a ich použitím prijímate záväzok dodržiavať ustanovenia podmienok použitia stanovených týmto oznámením.

Autorské práva, ochranné známky a podmienky použitia

Obsah týchto stránok (ďalej len „Obsah“), okrem iného tiež text, grafika a obrázky, ochranné známky, značky, logá a softvér, je chránený v súlade s autorským právom. Vlastnícke nároky k Obsahu na vás ani žiadneho iného používateľa týchto stránok neprechádzajú a zostávajú spoločnosti ASSA ABLOY alebo tretej strane, ktorá je vlastníkom materiálov zverejnených na týchto stránkach.

ASSA ABLOY vlastní názvy spoločností skupiny, produktov spoločnosti a ich služieb, ako sú uvedené na týchto stránkach, a tieto názvy sú chránené v súlade s autorským právom. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Ste oprávnení prezerať, zasielať e-mailom, sťahovať alebo tlačiť kópie Obsahu na svoje osobné a nekomerčné potreby. Neoprávnené použitie Obsahu môže byť porušením autorských práv a platných právnych predpisov alebo zneužitím ochranných známok. Kedykoľvek odošlete e-mailom, stiahnete si alebo vytlačíte kópie Obsahu, ste povinní zároveň priložiť všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a ďalšie informácie patriace k Obsahu, a to vrátane oznámení o autorských právach umiestnených v spodnej časti stránky.

Bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ASSA ABLOY nie je možné tento Obsah reprodukovať, prepisovať ani uchovávať v žiadnom na to určenom systéme, prekladať do akéhokoľvek prirodzeného alebo počítačového jazyka, prenášať v akejkoľvek forme či akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotograficky, tvorbou záznamov a pod.), ďalej predávať ani ďalej distribuovať. Nemáte oprávnenie predávať alebo upravovať Obsah, ani ho reprodukovať, prezentovať, verejne predvádzať, distribuovať alebo inak používať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Nemáte oprávnenie upravovať „rámiky“ na týchto stránkach ani ich obsah a zaväzujete sa nekopírovať žiadnu časť tejto stránky na akýkoľvek server. Ďalej sa zaväzujete nepoužiť ani nezobrazovať žiadnym spôsobom žiadne názvy, logá ani ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti ASSA ABLOY bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ASSA ABLOY.

Použitie Obsahu na akýchkoľvek iných webových stránkach alebo v akomkoľvek inom sieťovom počítačovom prostredí na akékoľvek účely je výslovne zakázané, aj keď na svojich webových stránkach môžete v súlade s týmito podmienkami použitia umiestniť hypertextové odkazy HTML na tieto webové stránky. Týmto vám udeľujeme nevýhradnú, obmedzenú a odvolateľnú licenciu na odkazovanie na tieto stránky. Zaväzujete sa nevyužívať žiadne odkazy na tieto stránky spôsobom akokoľvek spojeným s reklamou alebo aspoň zdanlivo súvisiacim s propagáciou akejkoľvek organizácie, produktu alebo služby. Zaväzujete sa nevkladať na tieto stránky odkazy na akékoľvek webové stránky, ktoré by akákoľvek osoba na základe racionálneho uváženia mohla považovať za neslušné, ohováračské, obťažujúce, silno urážlivé alebo škodlivé. Spoločnosť ASSA ABLOY si vyhradzuje právo kedykoľvek plošne odvolať túto licenciu alebo zrušiť vaše právo používať konkrétne odkazy. Ak spoločnosť ASSA ABLOY odvolá túto licenciu, zaväzujete sa bezodkladne deaktivovať všetky svoje odkazy a odstrániť ich z týchto stránok.

Ak použijete Obsah spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený v týchto podmienkach použitia, môžete sa dopustiť porušenia autorských práv a platných právnych predpisov alebo zneužitia ochranných známok. V takom prípade spoločnosť ASSA ABLOY automaticky zruší vaše oprávnenie na použitie týchto stránok a zároveň bude oprávnená požadovať okamžité zničenie všetkých kópií akýchkoľvek častí Obsahu z vašej strany. Tieto podmienky použitia nie sú výslovným udelením akýchkoľvek práv. Všetky práva sú vyhradené.

Právna doložka

SPOLOČNOSŤ ASSA ABLOY NEČINÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA MOŽNÝCH VÝSLEDKOV POUŽITIA TÝCHTO STRÁNOK ALEBO SPOLIEHANÍM SA NA ICH OBSAH, ČI UŽ UVEDENÝ NA TÝCHTO STRÁNKACH ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM POSKYTNUTÝ. TIETO STRÁNKY TEDA POUŽÍVATE NA SVOJU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

ASSA ABLOY POSKYTUJE TÚTO STRÁNKU A JEJ OBSAH „AKO STOJÍ A LEŽÍ“ A NEDÁVA NA NE ŽIADNE VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ANI ZÁKONNÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNOU LEGISLATÍVOU SA SPOLOČNOSŤ ASSA ABLOY VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, PREDPOKLADANÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH ZÁRUK, OKREM INÉHO TIEŽ VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VLASTNÍCKYCH NÁROKOV, PREDAJNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA KONKRÉTE ÚČELY. SPOLOČNOSŤ ASSA ABLOY NEČINÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA A NEDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY V ZMYSLE PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, TRVALOSTI ALEBO AKTUÁLNOSTI OBSAHU, SLUŽIEB, SOFTVÉRU, TEXTU, GRAFIKY, ODKAZOV ALEBO KOMUNIKÁCIÍ POSKYTOVANÝCH TOUTO STRÁNKOU ALEBO JEJ PROSTREDNÍCTVOM. ZA PRIJATIE VŠETKÝCH OPATRENÍ, KTORÉ ZAISTIA, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH ZÍSKANÝ Z TÝCHTO STRÁNOK NEBUDE OBSAHOVAŤ POČÍTAČOVÉ VÍRUSY ALEBO INÝ POTENCIÁLNE ŠKODLIVÝ POČÍTAČOVÝ KÓD, ZODPOVEDÁTE VY SAMI.

Spoločnosť ASSA ABLOY ani iná osoba alebo spoločnosť súvisiaca s ASSA ABLOY nezodpovedá za žiadne škody akokoľvek vzniknuté v dôsledku vášho použitia alebo nemožnosti použitia týchto stránok alebo akéhokoľvek obsahu, služieb alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach alebo ich prostredníctvom (ďalej len „toto ochranné opatrenie“). Toto ochranné opatrenie sa týka všetkých nárokov, či už vyplývajúcich zo záruky, zmluvy, porušenia práva alebo akejkoľvek inej právnej teórie bez ohľadu na to, či bola spoločnosť ASSA ABLOY upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo nie. Toto ochranné opatrenie sa týka všetkých strát, okrem iného tiež priamych, nepriamych, mimoriadnych, náhodne vzniknutých, následných škôd a škôd v dôsledku exemplárneho alebo verejnými orgánmi uloženého trestu, škôd vzniknutých v dôsledku úrazu alebo náhodného úmrtia, straty zisku a škôd vzniknutých v dôsledku straty dát alebo prerušenia obchodnej činnosti.

Odkazy na iné stránky, reklamy

Na týchto stránkach môžu byť uvedené odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy vám majú uľahčiť použitie týchto našich stránok a spoločnosť ASSA ABLOY ich na svoje stránky nevkladá na účely propagácie akéhokoľvek obsahu získaného z webových stránok tretích strán alebo na takýchto stránkach uvedeného. Táto stránka nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré odkazuje. Nevykonávame revízie, kontroly ani sledovanie materiálov na žiadnych webových stránkach tretích strán. Zároveň nečiníme žiadne vyhlásenia v zmysle obsahu, presnosti alebo legitimity materiálov na takých webových stránkach tretích strán.

Celý váš prístup na webové stránky tretích strán, na ktoré sa na týchto našich stránkach odkazuje, je výhradne na vašu vlastnú zodpovednosť. Vaše použitie webových stránok tretích strán podlieha príslušným Podmienkam použitia takých webových stránok tretích strán vrátane príslušných Zásad ochrany súkromia platných pre také webové stránky.

V prípade, že sa na tieto naše stránky rozhodneme umiestniť reklamu tretích strán, môže taká reklama obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak nie je uvedené inak, tieto naše stránky neslúžia na propagáciu žiadnych produktov ani na akékoľvek vyhlásenie v zmysle obsahu, presnosti alebo legitimity materiálov uvedených v akýchkoľvek reklamách na týchto stránkach. To isté platí aj pre prípady, kedy na také materiály na týchto našich stránkach odkazujeme.