Informácia o spracúvaní osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ: 
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.- organizačná zložka
Sídlo: Továrenská 15 901 01 Malacky

Zodpovedná osoba:
Mgr. Vladimír Sandtner
ekoposs+ s.r.o.
Sadová 3/A 905 01 Senica
e-mail: vladimir@ekopossplus.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Chat – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Osobná návšteva na predajni – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka, uzatvorenie zmluvy.
 • Reklamácia – vyriešenie reklamácie a uspokojenie potrieb zákazníka.
 • Poštové, kuriérske služby - dodatočné zaslanie menších produktov zákazníkovi.
 • Montážnik – v prípade montáže, záručného a pozáručného servisu.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby.

Príjemcovia získaných osobných údajov:
V rámci reportingu materskej spoločnosti.                                   

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva 12 mesiace.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
Nie sú vymenovaní.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu nezbytnú. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.