Všeobecné obchodní podmínky ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vypracovala a vydala společnost ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s., sídlem Dock in Three (vchod B, 3. patro), Boudníkova 2506/1, Praha 8, 180 00, Česká republika, IČ: 272 44 946 (dále jen "Zhotovitel").

1.2. Tyto VOP tvoří část obsahu každé smlouvy o dílo na zhotovení, dodávku a montáž požárních uzávěrů stavebních otvorů (dále také jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1.3. Ve Smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylnou od těchto VOP, která má před ustanoveními VOP přednost. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností, která nejsou upravena ve VOP, platí úprava ve Smlouvě. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi Zhotovitelem a objednatelem.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo spočívající ve zhotovení, dodávce a montáži požárních uzávěrů stavebních otvorů v rozsahu a termínech specifikovaných ve Smlouvě uzavřené na základě objednávky objednatele, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Předmět díla je ve Smlouvě specifikován prostřednictvím cenové nabídky Zhotovitele zpracované dle podkladů předaných objednatelem.

2.2. Rozměry uzávěrů stavebních otvorů uvedené ve Smlouvě jsou dány objednávkou objednatele. Je-li dle Smlouvy Zhotovitel povinen provést zaměření stavebních otvorů, provede zaměření podle skutečného stavu na stavbě ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. I když není Zhotovitel dle Smlouvy povinen zaměření provést, je k takovému zaměření vždy oprávněn. Předpokladem zaměření stavebních otvorů na stavbě je připravenost stavby k montáži uzávěrů stavebních otvorů, tedy existence konečné podoby předmětných stavebních otvorů (dále také jen „stavební připravenost“). Objednatel je povinen zajistit, aby ke dni zaměření stavebních otvorů byla stavba ve stavu stavební připravenosti. Zhotovitel tedy nenese odpovědnost za případné následné změny rozměrů stavebních otvorů. Pro případ, že ve lhůtě sjednané ve Smlouvě pro zaměření stavebních otvorů nebude stavba ve stavu stavební připravenosti pro montáž uzávěrů stavebních otvorů, posunuje se termín dokončení díla dle Smlouvy o dobu prodlení s uvedením stavby do stavu stavební připravenosti k montáži uzávěrů stavebních otvorů, a to bez nároku objednatele na jakoukoliv náhradu škody (ušlý zisk), nároku na smluvní pokuty nebo náhradu jiné újmy.

2.3. Objednatel je srozuměn s tím, že pro určení ceny díla a termínu plnění je zcela zásadní poskytnout Zhotoviteli přesné (správné) rozměry stavebních otvorů, přičemž tyto se objednatel zavazuje Zhotoviteli předat. V případě, kdy se při zaměření stavebních otvorů ukáže, že stavební otvory neodpovídají svými rozměry rozměrům předaným Zhotoviteli za účelem vypracování nabídky a/nebo uzavření Smlouvy, prodlužuje se termín zhotovení díla o přiměřenou dobu potřebnou ke zhotovení uzávěrů stavebních otvorů o změněných rozměrech; cena uzávěrů stavebních otvorů, jejichž rozměry jsou odlišné od rozměrů uvedených ve Smlouvě, bude spolu s novým termínem předání díla sjednána dodatkem ke Smlouvě, kdy podkladem pro novou cenu díla bude původně sjednaná cena díla a aktuální ceník Zhotovitele. Do doby podpisu dodatku oběma smluvními stranami se přerušuje běh doby pro dodání předmětu díla a na práva a povinnosti smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení § 2594 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen "občanský zákoník"). Nedojde-li k uzavření dodatku do 30 dnů ode dne zaměření stavebních otvorů, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit Zhotoviteli náhradu způsobené škody a níže uvedenou smluvní pokutu (článek 8 odst. 8.2. těchto VOP).

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti související s realizací předmětu díla a splňuje potřebné kvalifikační předpoklady.

 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena předmětu díla je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena ve Smlouvě. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Nad tuto cenu zaplatí objednatel Zhotoviteli vícepráce, jejichž rozsah bude před zahájením víceprací, případně v jejich průběhu, písemně odsouhlasen formou dodatku ke Smlouvě. Tyto vícepráce budou oceněny dle cenové nabídky předložené Zhotovitelem.

3.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká dokončením díla. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla požadovat po objednateli uhrazení zálohy nebo záloh, jakož fakturovat cenu za již provedené části díla. 

3.3. Cena díla podle odstavce 3.1. těchto VOP bude uhrazena dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě. Lhůta splatnosti všech faktur je14 dnů ode dne vystavení.

3.4. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude stanoven v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčích zdanitelných plnění bude Smlouva členěna na části (etapy), jež budou předmětem dílčích dodávek. Den uskutečnění každého dílčího zdanitelného plnění je stanoven dohodou v souladu s postupy podle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty.

3.5. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele nebo datum úhrady v hotovosti.

3.6. Zhotovitel zaručuje cenu stanovenou ve Smlouvě do sjednaného data předání díla objednateli. Dojde-li k předání díla po sjednaném termínu z důvodu ležícího na straně objednatele, Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit cenu díla s přihlédnutím k případně zvýšeným nákladům. Za pozdní předání staveniště k montáži (více než 14 dní) je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli od počátku prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve Smlouvě ve znění jejích dodatků a další náklady spojené s oddálením předání díla. Nárok na náhradu škody není touto sjednanou smluvní pokutou dotčen a Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty.

3.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílčí fakturaci za vyrobené části díla v případě, kdy je termín montáže či zahájení montáže přesunut z důvodu na straně Objednatele o více jak sedm dnů proti sjednanému termínu, přičemž Objednatel je povinen dílčí fakturu či faktury ve lhůtě jejich splatnosti uhradit. Dojede-li k posunutí termínu montáže o více než sedm dnů z důvodů na straně Objednatele bez ohledu na jeho případné zavinění, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli nad rámec sjednané ceny díla náklady na skladování ve výši 5.000,- Kč/den bez DPH a Objednatel je povinen tyto náklady Zhotoviteli uhradit.

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je svým návrhem Smlouvy vázán po dobu 30 dnů od data, kdy byl návrh Smlouvy odeslán objednateli. Pro případ, že akceptaci návrhu ze strany objednatele Zhotovitel neobdrží do 14 dnů ode dne odeslání návrhu Smlouvy objednateli, posunuje se termín předání díla uvedený ve Smlouvě dle volných výrobních kapacit Zhotovitele, maximálně však o 16 dnů. V případě, že Zhotovitel neobdrží akceptaci návrhu Smlouvy ze strany objednatele do 30 dnů ode dne odeslání návrhu Smlouvy objednateli, není Zhotovitel návrhem Smlouvy dále vázán. Smluvní strany se dohodly, že při uzavírání Smlouvy se neuplatní první věta ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

4.2. V případě, že se objednatel dostane ve vztahu ke Zhotoviteli do prodlení se zaplacením některého z peněžitých závazků (dluhů), je Zhotovitel oprávněn dle své vlastní volby přerušit práce na provádění díla do doby zaplacení všech splatných závazků objednatele a stanovit náhradní termín plnění díla s ohledem na vytížení svých výrobních kapacit, případně od Smlouvy odstoupit. Výrobu Zhotovitel zahájí až po uhrazení první zálohy, byla-li ve Smlouvě sjednána, a dále pokud objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádných splatných finančních závazků, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění díla. K expedici a montáži díla může dojít až po uhrazení veškerých záloh ze Smlouvy vyplývajících.

4.3. Pokud dojde k prodlení s termínem ukončení prací Zhotovitele z důvodů ležících na straně objednatele, má Zhotovitel právo ukončit své práce a předat dílo objednateli v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neumožnil práce provádět a objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli náklady spojené s přerušením prací a jejich opětovným zahájením. Délka přerušení prací bude doložena zápisy v montážním deníku.

 

5. MONTÁŽ DÍLA

5.1. Nestanoví-li Smlouva jinak, objednatel se zavazuje vyzvat Zhotovitele k montáži díla nejméně 14 dní před sjednaným termínem předání díla, a to písemnou formou. V případě prodlení objednatele s výzvou k montáži je Zhotovitel oprávněn jednostranně stanovit náhradní termín předání díla s ohledem na vytížení svých montážních kapacit. Objednatel je povinen zpřístupnit Zhotoviteli přístupové cesty a prostory v místě montáže; neučiní-li tak, a Zhotovitel proto nebude moci nastoupit k montáži, je výjezd k montáži zmařen.

5.2. K montáži vyzve objednatel Zhotovitele až po dokončení stavebních otvorů v tolerancích podle dokumentu nazvaného jako "Podmínky pro dopravu skladování a montáž", kterýžto dokument tvoří součást Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn tyto rozměry zkontrolovat ještě před nástupem na montáž, což se mu objednatel zavazuje umožnit, a v případě zjištění odchylek požadovat po objednateli nápravu, kterou se objednatel zavazuje nejpozději do 3 dnů na své vlastní náklady uskutečnit. Pokud tato náprava nebude uskutečněna je objednatel povinen převzít Zhotovitelem vyrobené uzávěry stavebních otvorů a zaplatit za ně sjednanou cenu, nedohodne-li se písemně se Zhotovitelem jinak. V případě, že vyrobené uzávěry objednatel odmítne převzít, Zhotovitel je na vhodném místě uskladní na náklady objednatele. 

5.3. Zhotovitel povede o průběhu montáže (ode dne převzetí staveniště) montážní deník obvyklým způsobem. Objednatel bude každodenně potvrzovat svým podpisem zápisy v tomto deníku. Nevyjádří-li se objednatel k zápisu v montážním deníku do tří dnů, má se za to, že se zápisem souhlasí.

5.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté závad faktických i právních v takovém stavu a v takových termínech, aby Zhotovitel mohl zahájit práce podle projektu a Smlouvy a plynule v nich bez překážek a bez přerušení pokračovat.

5.5. Pokud bude objednatel požadovat provedení dodatečných prací nebo změn rozsahu, případně kvality díla oproti dokumentaci, na jejímž základě byla Smlouva uzavřena, může Zhotovitel takový požadavek přijmout a splnit jej pouze v případě, nebude-li to v rozporu s technickými normami či právními předpisy a dojde-li k předchozí písemné dohodě o termínu a ceně těchto prací, nebo změn rozsahu, případně kvality díla. 

5.6. Pokud budou požární uzávěry otvorů osazovány do sádrokartonových, případně jiných montovaných příček provedených objednatelem, objednatel se zavazuje, že tyto příčky provede subjekt, který má k provádění příček potřebné oprávnění vydané autorizovanou osobou.

5.7. Při marném výjezdu k montáži zaviněném objednatelem, se tento zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady ve výši 5.000,- bez DPH na každý marný výjezd + hodinovou sazbu montážníků na cestě ve výši 450,-/hod. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, montáž všech položek předmětu díla proběhne najednou. Pokud z důvodů na straně objednatele či jiných osob provádějících práce na stavbě montáž neproběhne najednou bez překážek a přerušení, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat vícenáklady vzniklé přerušením montáže a je oprávněn posunout termín dokončení díla dle vytíženosti svých kapacit.

5.8. Při marném výjezdu dopravy zaviněném objednatelem, se tento zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady ve výši 5.000,- bez DPH za každý marný výjezd + sazbu 15,-/km.

 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Neprodleně po dokončení díla bude toto Zhotovitelem předáno a objednatelem převzato. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel a objednatel povinni sepsat Zápis o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje zajistit k převzetí díla a podpisu Zápisu o předání a převzetí přítomnost odpovědné osoby. Pokud montáž díla neproběhne najednou zaviněním objednatele, je objednatel povinen převzít i část díla, u níž již byla provedena montáž. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k převzetí díla, dílo se považuje za předané bez vad a nedodělků dnem, kdy mělo k předání dojít.

6.2. Vady a nedodělky uvedené v Zápisu o předání a převzetí odstraní Zhotovitel v dohodnutém termínu. Odstranění vad a nedodělků je objednatel povinen potvrdit podpisem. Pro vady a nedodělky neuvedené v Zápisu o předání a převzetí platí, že k nim nemá objednatel výhrady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo podstatné vady a podstatné nedodělky. Objednatel je povinen dokončený předmět díla nebo jeho část převzít a za jeho zhotovení Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu. Objednatel je povinen zaplatit cenu za provedení díla nebo jeho části a převzít je rovněž s drobnými vadami a nedodělky, které budou sepsány v Zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části s uvedením termínu jejich odstranění. Při předání a převzetí díla budou objednateli předány Návody na obsluhu a údržbu, kterými je objednatel povinen se řídit.

6.4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že odpovědný zástupce objednatele odmítne dílo nebo jeho část převzít a Zhotovitel s tímto odmítnutím nesouhlasí, že Zhotovitel vyzve některého ze znalců, jež jsou uvedeni v seznamu znalců vedeném Krajským soudem v Ostravě k prohlídce díla a zpracování posudku, ve kterém znalec zodpoví otázku, zda provedené dílo vykazuje podstatné vady či podstatné nedodělky. Jestliže znalec ve znaleckém posudku zkonstatuje, že dílo nevykazuje podstatné vady a/nebo podstatné nedodělky, dohodly se smluvní strany na tom, že se dílo považuje za řádně dokončené a předané a převzaté dne, který byl uveden v písemném oznámení Zhotovitele jako den, kdy bude předmět díla nebo jeho část připraven k předání a převzetí, a že objednatel uhradí náklady na vypracování tohoto znaleckého posudku. Dospěje-li znalec k závěru, že dílo vykazuje podstatné vady a/nebo nedodělky, hradí náklady znaleckého posudku Zhotovitel.  

6.5. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu, ledaže se smluvní strany před předáním díla výslovně dohodly, že způsobilost díla sloužit svému účelu bude předvedena; v tom případě je dílo dokončeno, je-li způsobilost díla sloužit svému účelu předvedena objednateli Zhotovitelem v přiměřeném rozsahu k povaze díla, přičemž objednatel je povinen poskytnout k tomu potřebnou součinnost, jinak se má za to, že Zhotovitel svou povinnost splnil. Dílo nebo jeho část se považuje za provedené dnem písemného předání dokončeného díla Zhotovitelem a jeho písemného převzetí objednatelem na základě Zápisu o předání a převzetí. Po podepsání uvedeného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za nesporné. Nepodepíše-li objednatel Zápis o předání a převzetí, je dílo nebo jeho část provedena dnem, který byl uveden v písemném oznámení Zhotovitele jako den, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí, pokud znalec zkonstatuje, že dílo nevykazuje podstatné vady a/nebo podstatné nedodělky (viz předchozí odstavec).

6.6. Bez řádného převzetí díla nesmí objednatel dílo používat ani ho převést na třetí osobu či ho jinak zatížit. V případě, že objednatel započne s užíváním díla či toto dílo předá dále svému objednateli či investorovi, popř. umožní mu jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal jako dokončené se všemi účinky, které s převzetím díla Smlouva spojuje.

 

7. PŘEVOD VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

7.1. Dodané dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do okamžiku úplného zaplacení ceny díla. Po tuto dobu není objednatel oprávněn dílo převést na třetí osobu, přenechat je k užívání jiné osobě či jinak dílo zatížit. Předáním díla objednateli přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. V případě, kdy dojde k zabudování díla do stavby, přechází úplným uhrazením ceny díla vlastnické právo k dílu na vlastníka stavby.

 

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo jeho části (včetně záloh) je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě, že se při zaměření stavebních otvorů ukáže, že stavební otvory neodpovídají svými rozměry rozměrům předaným Zhotoviteli za účelem vypracování nabídky a/nebo uzavření Smlouvy a současně nedojde ve sjednané lhůtě k uzavření dodatku ke Smlouvě (viz. článek 2 odst. 2.3. těchto VOP), objednatel se vedle vzniklé škody zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH. Omezení dle odstavce 8.4. tohoto článku VOP se přitom nepoužije.

8.3. Případné smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení nezbavují objednatele povinnosti náhrady případných škod, které vzniknou porušením smluvních povinností, na něž se smluvní pokuta vztahuje, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut, náhrad újmy, dalších sankcí, slev a jiných plnění, které mohou být na základě této smlouvy požadovány po jedné smluvní straně v souvislosti s porušením jakékoli smluvní povinnosti, může činit nejvýše 10% z celkové ceny díla (plnění) bez DPH sjednané ve Smlouvě, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

9.1. Předmětem záruky za jakost je celé dílo tak, jak je vymezeno specifikací předmětu díla ve Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že dílo ve svých jednotlivostech i jako celek bude plnit funkci, ke které je určeno, že kvalita provedených prací odpovídá právním a technickým předpisům. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem, kdy je dílo podle Smlouvy a těchto VOP považováno za převzaté objednatelem, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde k zabudování díla do stavby a dílo není převzato objednatelem do 14 dnů ode dne zabudování díla, běží záruční doba ode dne zabudování díla do stavby. Záruční doba může být prodloužena v případě, že objednatel nebo ten, na kterého bude převeden předmět díla, uzavře se Zhotovitelem na předmět díla Servisní smlouvu.

9.2. Záruka se nevztahuje na rozbití a popraskání skel, na poškození rámů, výplní, povrchové úpravy a kování, k nimž dojde během výstavby nebo provozu objektu, či zanedbanou nebo špatnou údržbou a/nebo neodbornými provozními zásahy. Nevztahuje se rovněž na škody vzniklé nedodržením technických podmínek (čl. 14 těchto VOP) a Návodů k obsluze a údržbě, které jsou k dílu dodávány. Dále se záruka nevztahuje na vady, které se v záruční lhůtě projeví na komponentech, dodaných podle Smlouvy Zhotoviteli objednatelem.

9.3. Na komponenty uvedené ve standardní nebo nadstandardní výbavě, u nichž není Zhotovitel výrobcem, se vztahuje záruční doba uváděná příslušným výrobcem. Při poškození požárního skla musí být výměna provedena odborně Zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá při činnostech, které objednatel provádí v rámci běžné údržby.

9.4. Záruční lhůta na reklamované položky se prodlužuje o dobu jejich opravy, pokud pro vadu nebylo možno reklamovanou položku užívat.

9.5. Jakoukoliv nedohodnutou úpravou nebo zásahem do konstrukcí předmětu díla pozbývají platnosti certifikáty, atesty požární odolnosti, záruky a objednatel pozbývá možnost uplatnit právo ze záruky a z odpovědnosti za vady.

9.6. Pokud objednatel předá předmět díla třetí osobě, je povinen zároveň předat také Návody na obsluhu a údržbu. 

9.7. Objednatel se zavazuje zajistit provádění běžné údržby předmětu díla a 2x ročně též provedení servisní prohlídky Zhotovitelem, jinak pozbývá práva vyplývající ze záruky (odpovědnosti za jakost). Servisní prohlídku provede Zhotovitel na základě písemné objednávky objednatele, a to za dohodnutou úplatu.

9.8. Objednatel se zavazuje zajistit na uzávěrech stavebních otvorů provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v souladu s ustanovením vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů.

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. Dílo v době předání objednateli bude odpovídat aktuálnímu stavu vývoje a techniky. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve Smlouvě, v projektové dokumentaci předané objednatelem Zhotoviteli a bude odpovídat příslušným technickým a právním předpisům. Dílo je vadné, jestliže neodpovídá Smlouvě. Za vady díla nelze považovat běžné opotřebení díla nebo jeho jednotlivých částí.

 

11. UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

11.1. Objednatel je oprávněn uplatnit v rámci záruční doby práva z odpovědnosti za vady písemným oznámením vad díla Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že vady budou řešeny nejprve opravou díla, přičemž nebude-li možné opravu provést, Zhotovitel určí jiný způsob vyřízení reklamace.

11.2. Po provedení záruční opravy bude sepsán protokol o předání a převzetí opraveného díla v rozsahu, který byl předmětem uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Podpisem uvedeného protokolu se považují práva objednatele z odpovědnosti za vady díla za uspokojená.

11.3. Reklamace týkající se úplnosti a jakosti zhotoveného díla, půjde-li o vady zjevné, budou vyřizovány na místě předání díla. Objednatel je povinen oznámit zjevné vady Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po dodání a montáži díla, nejpozději den následující po dni předání díla. Podkladem pro tyto reklamace jsou Zápis o předání a převzetí a řádně vyplněný reklamační list.

11.4. Skryté vady díla je objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, nejpozději následující den po zjištění vadného plnění. Podkladem pro tyto reklamace jsou předávací protokol a řádně vyplněný reklamační list.

11.5. V případě reklamace je objednatel v reklamačním listu povinen uvést minimálně tyto údaje:

  • název objektu (stavby) a adresu, na které se reklamovaný výrobek nachází,
  • umístění reklamovaného výrobku v objektu (patro, místnost, číslo bytu apod.),
  • výrobní číslo výrobku Zhotovitele,
  • stručný popis vady,
  • kontakt na osobu odpovědnou za převzetí výrobku po odstranění reklamované vady.

11.6. Lhůta pro odstranění reklamované vady, která bude vždy sjednána individuálně, běží od okamžiku doručení reklamačního listu, jenž bude obsahovat veškeré údaje uvedené v čl. 11 odst. 11.5. těchto VOP. V případě, že reklamační list nebude obsahovat veškeré požadované údaje, Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k doplnění reklamačního listu.

 

12. VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro potřeby Smlouvy a těchto VOP se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy a jejichž výskyt znemožňuje nebo nepřiměřeně ztěžuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Jako příklady pro potřeby Smlouvy a těchto VOP je možno uvést povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu a podobně.

12.2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být v tomto případě pozastaveno, a to maximálně na dobu 60 dnů. Pokud nebude možno v plnění smluvních povinností po uplynutí této lhůty pokračovat, je kterákoliv strana oprávněna Smlouvu ukončit formou písemné výpovědi; výpovědní lhůta v délce 5 dnů začíná plynout dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Zhotovitel si kromě případů stanovených zákonem nebo sjednaných ve Smlouvě či těchto VOP vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:

  • nesplnění sjednaných termínů (zejména termínů sjednaných pro úhradu záloh, termínu pro úhradu konečné ceny díla, termínů pro zaměření stavebních otvorů) a dalších závazků vyplývajících ze Smlouvy;
  • skutečnost, že objednatel neumožní Zhotoviteli provést dílo bezvadně a včas nebo nerespektuje-li požadavky Zhotovitele (rozhodnutí o těchto skutečnostech je na straně Zhotovitele a bude doloženo zápisem do montážního deníku).

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že proti objednateli bude zahájeno insolvenční řízení nebo objednatel - právnická osoba bude zrušena s likvidací.

13.3. V případě, že kterákoli smluvní strana (objednatel nebo Zhotovitel z důvodů na straně objednatele) odstoupí od Smlouvy před termínem zahájení výroby jednotlivých částí díla, a není-li pro některý z důvodů takového odstoupení sjednáno jinak, uhradí objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla s DPH na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky. Právo na náhradu škody není tímto dotčeno. Odstoupí-li kterákoli smluvní strana od Smlouvy v době, kdy je výroba předmětu díla zahájena, uhradí objednatel Zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady související s její realizací, jakož i ušlý zisk. Rozpracovaný materiál bude objednateli předán na jeho žádost, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Nepřevezme-li objednatel rozpracovaný materiál do 30 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, je Zhotovitel oprávněn rozpracovaný materiál na náklady objednatele zlikvidovat, aniž by tím byla dotčena povinnost objednatele hodnotu rozpracovaného materiálu Zhotoviteli uhradit.

 

14. TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

14.1. Na výrobky, které jsou předmětem Smlouvy, bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo Prohlášení o vlastnostech dle NEP č. 305/2011. Po uhrazení celkové ceny díla bude k dodaným výrobkům objednateli zaslána zákonem požadovaná dokumentace.

14.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli podklady v rozsahu potřebném ke zpracování výrobní dokumentace, jako například výpis výrobků, pohledy, půdorysy, požárně bezpečnostní řešení stavby atd. Na základě poskytnutých podkladů zpracuje Zhotovitel výrobní dokumentaci. Objednatel akceptuje, že pro tvarové i konstrukční provedení díla je rozhodující certifikované řešení jednotlivých položek. Na základě dohody může zaměření stavebních otvorů provést Zhotovitel v předem stanoveném termínu. Objednatel připraví Zhotoviteli dokončené stavební otvory a podmínky vhodné pro provedení zaměření. Pokud objednatel toto v dohodnutém termínu a rozsahu nezajistí, zavazuje se uhradit náklady spojené s marným výjezdem Zhotovitele na zaměření a akceptuje posun termínu dokončení díla vzniklý stavební nepřipraveností. Nárok na náhradu škody vzniklé Zhotoviteli tím není dotčen.

14.3. Požárně dělící konstrukce i výplně otvorů bez požární odolnosti (podle předmětu Smlouvy) mohou být skladovány, montovány a trvale zabudovány výhradně za předpokladu dodržení podmínek daných certifikáty uvedenými v čl. 14.2. Podmínky rovnovážné vlhkosti dřeva v interiérových požárně dělících konstrukcích jsou stanoveny dle ČSN 746401 na hodnotu 10+ - 2% a v této toleranci jsou také dodávány. Dřevěné zárubně s obložením nelze montovat na vlhkou nebo nevyzrálou omítku z důvodu možného trvalého poškození zárubně.

14.4. Pokud v době nástupu Zhotovitele na montáž nebude stav stavby z hlediska její dokončenosti vyhovovat dokumentu nazvanému jako „Podmínky pro dopravu, skladování a montáž“, kterýžto dokument tvoří přílohu Smlouvy, relativní vlhkost vzduchu na stavbě nebude v rozmezí 40 – 60% a rozdíly vlhkosti vzduchu mezi prostory dveřmi rozdělenými nebudou větší než 10%. Teplota prostředí nebude v rozmezí 10 až 30°C rozdíl teploty mezi prostory dveřmi rozdělenými nebude větší než 5°C.. Zhotovitel oprávněn nezahájit montáž či tuto přerušit až do doby, kdy budou podmínky odpovídat sjednaným limitům. V takovém případě se o dobu trvání nevyhovujících podmínek prodlužuje termín plnění díla, a to bez nároku objednatele na jakoukoliv náhradu škody (ušlý zisk), nároku na smluvní pokuty nebo náhradu jiné újmy. Obdobně je Zhotovitel oprávněn postupovat, pokud montáži budou bránit nepříznivé povětrnostní podmínky (např. sníh, silný vítr, déšť apod.) Jestliže bude objednatel přesto trvat na provedení montáže, ta se uskuteční až po předložení jeho písemného souhlasu (postačí souhlas stavbyvedoucího) s tím, že objednatel přebírá odpovědnost za veškerá případná poškození výrobků podle předmětu Smlouvy způsobených prostředím a provozem stavby před jejím dokončením.

14.5. Relativní vlhkost vzduchu v objektu, ve kterém jsou zabudovány dřevěné výrobky podle Smlouvy, nesmí nikdy překročit hodnoty uvedené v bodě 14.4, jinak hrozí jejich nevratná deformace (prohnutí, zkroucení). Objednatel je srozuměn s tím, že na tyto případy není možné uplatnit právo odpovědnosti za vady (záruku) a nemohou být předmětem reklamace.

14.6. Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele zajistit bezplatně pro Zhotovitele v místě montáže vhodné prostory pro uložení jednotlivých částí díla, jakož i sociální zázemí pro zaměstnance Zhotovitele (zejména WC). Současně se objednatel zavazuje zajistit nerušený průběh montáže díla, a to zejména odpovídající koordinací prací třetích osob v místě montáže a zajištěním bezplatné dodávky vody a elektrické energie.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád (normy práva hmotného a procesního) České republiky.

15.2. Objednatel není oprávněn bez předchozího souhlasu postoupit na třetí osobu či zastavit ve prospěch třetí osoby jakékoli své případné pohledávky vůči Zhotoviteli.

15.3. Všechny spory vznikající ze Smlouvy (těchto VOP) a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou jmenovaného rozhodčího soudu. Smluvní strany se zavazují akceptovat a následně vykonat rozhodnutí vydaná v rozhodčím řízení.

15.4. Objednatel se zavazuje spolu s podpisem Smlouvy doložit kopii živnostenského listu, registraci k dani z přidané hodnoty a platný výpis z obchodního rejstříku.

15.5. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že v době podpisu Smlouvy je podepisující osoba statutárním orgánem objednatele a v současné době nebyl podán návrh změny statutárního orgánu společnosti od obchodního rejstříku, kterým by byla dotčena platnost právního jednání níže podepsané osoby objednatele.

15.6. Objednatel níže uvedeným podpisem oprávněné osoby potvrzuje, že tyto VOP převzal, seznámil se s nimi (např. i prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele) a aniž by byl v tísni či jejich obsah považoval za nápadně nevýhodný, tak bez jakýchkoliv výhrad s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

15.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na Smlouvu a práva nebo povinnosti z ní vzniklé. Dále smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, týkající se fikce odstoupení věřitele od Smlouvy.