Právní informace

Tyto obecné právní informace se týkají webových stránek skupiny ASSA ABLOY Group (dále jen „ASSA ABLOY“). ASSA ABLOY využívá tyto stránky k poskytování informací online. Přístupem na tyto stránky a jejich použitím přijímáte závazek dodržovat ustanovení podmínek použití stanovených tímto oznámením.

Autorská práva, ochranné známky a podmínky použití

Obsah těchto stránek (dále jen „Obsah“), mimo jiné též text, grafika a obrázky, ochranné známky, značky, loga a software, je chráněn v souladu s autorským právem. Vlastnické nároky k Obsahu na vás ani žádného jiného uživatele těchto stránek nepřecházejí a zůstávají společnosti ASSA ABLOY nebo třetí straně, která je vlastníkem materiálů zveřejněných na těchto stránkách.

ASSA ABLOY vlastní názvy společností skupiny, produktů společnosti a jejích služeb, jak jsou zmíněny na těchto stránkách, a tyto názvy jsou chráněny v souladu s autorským právem. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Jste oprávněni prohlížet, zasílat e-mailem, stahovat nebo tisknout kopie Obsahu pro své osobní a nekomerční potřeby. Neoprávněné použití Obsahu může být porušením autorských práv a platných právních předpisů nebo zneužitím ochranných známek. Kdykoli odešlete e-mailem, stáhnete si nebo vytisknete kopie Obsahu, jste povinni zároveň přiložit veškerá upozornění týkající se autorských práv a další informace náležející k Obsahu, a to včetně oznámení o autorských právech umístěných ve spodní části stránky.

Bez předchozího písemného svolení společnosti ASSA ABLOY nelze tento Obsah reprodukovat, přepisovat ani uchovávat v žádném k tomu určeném systému, překládat do jakéhokoli přirozeného nebo počítačového jazyka, přenášet v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotograficky, pořizováním záznamů apod.), přeprodávat ani dále distribuovat. Nejste oprávněni prodávat nebo upravovat Obsah, ani ho reprodukovat, prezentovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo jinak používat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům. Nejste oprávněni upravovat „rámečky“ na těchto stránkách ani jejich obsah a zavazujete se nekopírovat žádnou část této stránky na jakýkoli server. Dále se zavazujete nepoužít ani nezobrazovat žádným způsobem žádné názvy, loga ani ochranné známky ve vlastnictví společnosti ASSA ABLOY bez předchozího písemného svolení společnosti ASSA ABLOY.

Použití Obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v jakémkoli jiném síťovém počítačovém prostředí za jakýmkoli účelem je výslovně zakázáno, ačkoli na svých webových stránkách můžete v souladu s těmito podmínkami použití umístit HTML hypertextové odkazy na tyto webové stránky. Tímto vám udělujeme nevýhradní, omezenou a odvolatelnou licenci k odkazování na tyto stránky. Zavazujete se nevyužívat žádné odkazy na tyto stránky způsobem jakkoli spojeným s reklamou nebo alespoň zdánlivě souvisejícím s propagací jakékoli organizace, produktu nebo služby. Zavazujete se nevkládat na tyto stránky odkazy na jakékoli webové stránky, které by jakákoli osoba na základě racionální úvahy mohla považovat za neslušné, pomlouvačné, obtěžující, silně urážlivé nebo škodlivé. ASSA ABLOY si vyhrazuje právo kdykoli plošně odvolat tuto licenci nebo zrušit vaše právo používat konkrétní odkazy. Pokud ASSA ABLOY tuto licenci odvolá, zavazujete se neprodleně deaktivovat veškeré své odkazy a odstranit je z těchto stránek.

Pokud použijete Obsah způsobem, který není výslovně povolen v těchto podmínkách použití, můžete se dopustit porušení autorských práv a platných právních předpisů nebo zneužití ochranných známek. V takovém případě společnost ASSA ABLOY automaticky zruší vaše oprávnění k použití těchto stránek a zároveň bude oprávněna požadovat okamžité zničení veškerých kopií jakýchkoli částí Obsahu z vaší strany. Tyto podmínky použití nejsou výslovným udělením jakýchkoli práv. Všechna práva jsou vyhrazena.

Právní doložka

ASSA ABLOY NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ MOŽNÝCH VÝSLEDKŮ POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JEJICH OBSAH, AŤ UŽ UVEDENÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTNUTÝ. TYTO STRÁNKY TEDY POUŽÍVÁTE NA SVOU VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

ASSA ABLOY POSKYTUJE TUTO STRÁNKU A JEJÍ OBSAH „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A NEDÁVÁ NA NĚ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ANI ZÁKONNÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNOU LEGISLATIVOU SE ASSA ABLOY VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ TÉŽ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICKÝCH NÁROKŮ, PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. ASSA ABLOY NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VE SMYSLU PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI, TRVALOSTI NEBO AKTUÁLNOSTI OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, TEXTU, GRAFIKY, ODKAZŮ NEBO KOMUNIKACÍ POSKYTOVANÝCH TOUTO STRÁNKOU NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM. ZA PŘIJETÍ VEŠKERÝCH OPATŘENÍ, KTERÁ ZAJISTÍ, ŽE JAKÝKOLI OBSAH ZÍSKANÝ Z TĚCHTO STRÁNEK NEBUDE OBSAHOVAT POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÝ POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÝ POČÍTAČOVÝ KÓD, ODPOVÍDÁTE VY SAMI.

Společnost ASSA ABLOY ani jiná osoba nebo společnost související s ASSA ABLOY neodpovídá za žádné škody jakkoli vzniklé v důsledku vašeho použití nebo nemožnosti použití těchto stránek nebo jakéhokoli obsahu, služeb nebo materiálů poskytovaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím (dále jen „toto ochranné opatření“). Toto ochranné opatření se týká veškerých nároků, ať už vyplývajících ze záruky, smlouvy, porušení práva nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda byla společnost ASSA ABLOY na možnost vzniku takových škod upozorněna či nikoli. Toto ochranné opatření se týká veškerých ztrát, mimo jiné též přímých, nepřímých, mimořádných, náhodně vzniklých, následných škod a škod v důsledku exemplárního nebo veřejnými orgány uloženého trestu, škod vzniklých v důsledku úrazu nebo náhodného úmrtí, ztráty zisku a škod vzniklých v důsledku ztráty dat nebo přerušení obchodní činnosti.

Odkazy na jiné stránky, reklamy

Na těchto stránkách mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy vám mají usnadnit použití těchto našich stránek a společnost ASSA ABLOY je na své stránky nevkládá pro účely propagace jakéhokoli obsahu získaného z webových stránek třetích stran nebo na takových stránkách uvedeného. Tato stránka nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na které odkazuje. Neprovádíme revize, kontroly ani sledování materiálů na žádných webových stránkách třetích stran. Zároveň nečiníme žádná prohlášení ve smyslu obsahu, přesnosti nebo legitimity materiálů na takových webových stránkách třetích stran.

Veškerý váš přístup na webové stránky třetích stran, na které se na těchto našich stránkách odkazuje, je výhradně na vaši vlastní odpovědnost. Vaše použití webových stránek třetích stran podléhá příslušným Podmínkám použití takových webových stránek třetích stran včetně příslušných Zásad ochrany soukromí platných pro takové webové stránky.

V případě, že se na tyto naše stránky rozhodneme umístit reklamu třetích stran, může taková reklama obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Není-li uvedeno jinak, tyto naše stránky neslouží k propagaci žádných produktů ani k jakémukoli prohlášení ve smyslu obsahu, přesnosti nebo legitimity materiálů uvedených v jakýchkoli reklamách na těchto stránkách. Totéž platí i pro případy, kdy na takové materiály na těchto našich stránkách odkazujeme.